Monique Korndörffer
Oefentherapie Cesar

06-49776001
info@cesartherapie-dieren.nl
KvK nummer: 814 306 55
AGB code: 07-470500
Hoflaan 5
6953 AL DIEREN

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is aan strenge  Europese richtlijnen gebonden. Deze richtlijnen zijn voor Nederland uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). Ook mijn praktijk verwerkt persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is dus voor mij van toepassing.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik van u verwerk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algemeen

medisch

       

 

 

           

 

 

* Naam

* Huisarts/Verwijzende instantie

 

 

 

* Adres/Telefoon/E-mail

* Gegevens zorgverzekering

   

 

 

* Geboortedatum

* Medische indicatie  en overige relevante medische gegevens

 

* Geslacht

* Diagnose

     

 

 

* Burgerservicenummer

* Behandelplan

     

 

 

 

* Behandellogboek

     

 

 

           

 

 

 

* Declaratiegegevens (behandeldata, vorderingen en betalingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel gegevensverwerking

Ik verwerk de persoonsgegevens die u aan mij verstrekt, omdat u een beroep doet op mijn zorgverlening. Met dat beroep komt er een geneeskundige behandelovereenkomst tot stand komt. Daarbij gelden voor de gegevensverwerking de volgende doelen:

- het kunnen voldoen aan mijn  dossierplicht,  met betrekking tot de medische zorgverlening en de  contractuele verplichtingen met de zorgverzekeringen

- het kunnen voeren van een deugdelijke financiële administratie van de geboden zorgverlening

- het kunnen onderhouden van contacten met patiënten, verwijzende instanties en zorgverzekeraars. De contacten betreffen de zorgverlening en de financieel-administratieve afhandeling daarvan.

 

Computerprogramma’s  en website

 

Ik maak ten behoeve van mijn werkzaamheden gebruik van standaard “kantoorsoftware” (Outlook, Word en Excell)  en het computerprogramma Incura. Met de leverancier van Incura is een Verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Voor controle van verzekeringsrechten en voor de uitwisseling van declaratiegegevens met zorgverzekeraars maak ik gebruik van VECOZO. Dat is een centraal communicatiepunt tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Met VECOZO is een aansluitingsovereenkomst gesloten. VECOZO werkt overeenkomstig de eisen van de AVG.

 

In het kader van de kwaliteitszorg van mijn praktijk maak ik via Incura  gebruik van een meetinstrument van Qualizorg. Met de leverancier van Incura is een Verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik neem  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Daarmee worden besluiten bedoeld die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van natuurlijke personen.

Ik heb een informatieve website (http://cesartherapie-dieren.nl/). Deze website is niet ingericht op het verzamelen van persoonsgegevens.

Duur gegevensbewaring

 

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer daarbij de algemene wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de behandeling.  Na verstrijken van die termijn worden de gegevens vernietigd.        

                         

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik stel uw gegevens niet zonder meer aan derden beschikbaar en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Gegevens kunnen verder alleen aan derden beschikbaar worden gesteld, indien daartoe door overheidsinstanties de verplichting bestaat en/of ik daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heb.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u zelf is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat gebeurt onder meer door het gebruik van gecertificeerde en met toegangscodes beveiligde systemen en beveiligde externe opslag van data. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Mijn contactgegevens

 

M.E.M.Korndörffer (monique@cesartherapie-dieren.nl)

Website: http://cesartherapie-dieren.nl/ 

Algemeen mailadres: info@cesartherapie-dieren.nl

Praktijkadres: Hoflaan 5, 6953 AL Dieren

Telefoon: 06-49776001

 24  april 2018                                                       

Contact met Monique Korndörffer

Ik sta voor u klaar!

Heeft u interesse of wilt u gewoon eens kennismaken? Mail naar info@cesartherapie-dieren.nl of
bel 06-49776001. Ik hoor graag van u!

Monique Korndörffer

Ik ben geboren en getogen in Almelo op 31-12-1960 en woon al een aantal jaren in Bennekom, samen met mijn man. We hebben twee volwassen kinderen en het hele gezin is werkzaam in de zorg. In 1982 ben ik afgestudeerd aan de Opleiding Oefentherapie Cesar. In het begin heb ik in verschillende particuliere praktijken waargenomen en dit gecombineerd met het werken met kinderen met een motorische achterstand in een tehuis van de kinderbescherming in Molenhoek. Dit heb ik 5 jaar gedaan. Daarna heb ik samen met Els Beekhuizen een maatschap opgericht en is de praktijk sinds 1995 gevestigd op de Hoflaan in Dieren. In januari 2021 is de maatschap opgeheven en ben ik alleen verdergegaan in de praktijk. Al met al werk ik dus al meer dan 35 jaar met veel plezier in Dieren.

 

Ik heb een brede algemene praktijk. Dat wil zeggen dat ik veel verschillende klachten behandel bij zowel jonge als ook oudere patiënten. Ik ben na al die jaren nog steeds enthousiast over de manier van behandelen van Cesartherapie. Bij iedere klacht wordt gekeken naar de oorzaak en de gevolgen van de klacht voor de rest van het lichaam. Het kijken naar het totale houdings- en bewegingspatroon laat iedere keer zien dat de klacht niet op zichzelf staat en zeer individueel bepaald is. Dat maakt iedere behandeling specifiek. De persoonsgerichte aanpak en het aanleren hoe iemand zelfstandig met oefeningen de klachten kan laten verminderen of verdwijnen maakt de therapie op de lange termijn zeer effectief.

 

Ik wil je graag helpen door samen op zoek te gaan en je te leren hoe je lichaam werkt en door je te stimuleren om daar iets mee te doen. Want jij kunt het niet alleen, maar ik ook niet.

Contactgegevens

Adres

Hoflaan 5
6953 AL Dieren
Nederland

 

Telefoon

06-49776001

 

Email algemeen

info@cesartherapie-dieren.nl

 

Email Monique

monique@cesartherapie-dieren.nl

Monique Korndörffer

Oefentherapeute Cesar sinds 1982Monique Korndörffer

Samen met Els Beekhuizen heeft Monique de maatschap voor Oefentherapie Cesar Dieren opgezet. Sinds 2021 is de maatschap opgeheven en is Monique alleen werkzaam in de praktijk. Ze heeft al meer dan 35 jaar ervaring in preventie en behandeling van klachten aan spieren en gewrichten. Klik snel op de onderstaande knop en ontmoet oefentherapeute Monique Korndörffer!

Lees meer

Connecties

De organisaties waarmee ik samenwerkPartners

Ontmoet de organisaties waarmee ik samenwerk! Klik op de onderstaande knop voor interessante links naar mijn verenigingen, collega's en registraties. Welkom in de wereld van Cesar Oefentherapie.

Lees meer

 

 

Privacy verklaring

Klik op de Privacy verklaring voor meer informatie.

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over mijn geleverde zorg?

Vertel het me, ik ga met u in gesprek. Komen we er niet gezamenlijk uit; via deze link kunt u een klacht indienen bij de klacht- en geschillenregeling Paramedici.

Cesartherapie behandelt:

ademproblematiek, schouderklachten, hoofdpijnklachten, chronische pijnklachten, stressgerelateerde klachten, slaapproblematiek, evenwichtsklachten, reumatische klachten, orthopedische klachten,  neurologische klachten en klachten tgv. zwangerschap

Lees meer

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck